Pravilnik o privatnosti

Član 1.

UG “Nauči me” vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 2.

Pre prikupljanja podataka, UG “Nauči me” obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka UG “Nauči me”, Niš, Nikole Pašića 67/4.
  • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja aplikacije “Vučilo”, kao i da se prikupljeni podaci mogu koristiti u svrhu unapređenja aplikacije i naučnog istraživanja.
  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su članovi UG “Nauči me” koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno radi ostvarivanja pune funkcionalnosti aplikacije.
  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak i time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 3.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: Ime, prezime, datum rođenja, pol, mesto stanovanja, e-mail adresa i nivo školske spreme.

Član 4.

Sva opšta akta UG “Nauči me” moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom. Ukoliko neki opšti akt UG “Nauči me” nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na internet sajtu UG “Nauči me” na adresi www.vucilo.rs.

U Nišu 25.10.2016. godine.

UG “Nauči me”, predsednik Milan Petrović

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.